“De geschiedenis van het Wilhelmus”

Kortom, het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied en hun trots. Heb je tijdens een internationale voetbalwedstrijd naar het Nederlandse herenvoetbalteam (Oranje) geluisterd? Zo ja, dan is er behoefte aan een avontuur in “de geschiedenis van het Wilhelmus”

Interessant is dat er behoefte is aan het begrijpen van de reden achter Willem van Oranje met Duits bloed, dus dit suggereert dat dit geen enkele andere hymne of hymne is. Er is binnen de lijnen van de hymne, grote geschiedenis.

Dit volkslied wordt door het Guinness Book of Records beschouwd als het oudste volkslied. In 1932 werd het “Wilhelmus” het officiële volkslied van Nederland, dus terwijl je het volkslied zingt, begin je vragen te stellen zoals: wat inspireert de hymne? Wie heeft het samengesteld? En wat is de latente betekenis achter elke regel van de hymne?

Korte geschiedenis van Wilhelmus

Op 10 mei 1932 werd in Nederland een decreet uitgevaardigd dat op alle nationale evenementen die de uitvoering van het volkslied vereisten, het “Wilhelmus” zou worden gezongen. Vóór die tijd werd dit volkslied sinds 1568 bij verschillende belangrijke gelegenheden gezongen; een dergelijk evenement is de ceremoniële binnenkomst van de Prins van Oranje op 18 september 1578 in Brussel en enkele andere nationale gelegenheden en evenementen.

In 1813 was het Wilhelmus bij de oprichting van het koninkrijk Nederland echter niet meer populair. In 1815 werd een gedicht van Hendrik Tollens populair, maar in de negentiende eeuw werd het geleidelijk vervangen door het “Wilhelmus”.

Zoals de geschiedenis het zou willen, is een lofzang die door verschillende mensen is verwaarloosd en verlaten, nu hetgene dat de Nederlanders in tijden van nood zou inspireren. Er was dus een wijdverbreid protest, vooral onder de socialisten die als antimonarchisten werden beschouwd. Ze wilden in het begin nooit iets met de “Wilhelmus” te maken hebben.

Maar uiteindelijk, toen de stad Rotterdam werd gebombardeerd tijdens de nazi-bezetting van de Tweede Wereldoorlog en de joden werd gevraagd terug te keren naar concentratiekampen, vonden ze inspiratie in hun nationale trots als een manier om Nederland te verenigen en liefde te tonen.

Dus dit seizoen van onderdrukking zorgde voor de algemene acceptatie van de “Wilhelmus” als een protestantse natie die een rooms-katholieke hymne omarmde. Deze hymne heeft de tand des tijds doorstaan ​​om een ​​overwinningslied, een inspiratie en een hymne te worden herdenken de geschiedenis en het fundament van Nederland.

De “Wilhelmus” werd dus uitgevoerd nadat de wetten waren vastgesteld. Het werd gemaakt bij het onafhankelijkheidsmonument in Den Haag in 1869, en ook bij de inhuldiging van Koningin “Wilhelmus” in 1898. Zowel de Landelijke Politie als de Koninklijke Marine bleven echter tot 1939 eer betonen aan beide volksliederen. .

De identiteit van mogelijke schrijvers van het Wilhelmus

De Nederlanders bevochten de Spanjaarden om onafhankelijk te worden onder leiding van Willem van Oranje. De auteur van het “Wilhelmus” is tot op heden onbekend, maar volgens de geschiedenis is het geschreven aan het begin van de tachtigjarige oorlog.

Sommige stromingen zijn echter van mening dat de bedenker van de lofzang in de loop van de geschiedenis misschien verloren is gegaan. Integendeel, andere Nederlanders geloven dat het volkslied is ontstaan ​​door een opmerkelijke adviseur van Willem van Oranje, Phillip van Marnix van Sint-Aidegonde genaamd. Tot op heden is er geen bewijs voor hun bewering, dus dat maakt de identiteit van de auteur van de hymne een controversieel debat.

Bijgevolg bleven verschillende historici namen bedenken van dichters als Dick Coornhert en Phillips of Marnix. De twee dichters hebben echter nooit beweerd de schrijver van de hymne te zijn geweest, hoewel het tijdens hun bestaan ​​erg populair was.

Ook geloven sommige Nederlanders nog steeds dat het geschreven moet zijn door Petrus Dathenus omdat hij dezelfde bedradingsstijl deelt met de “Wilhelmus.” Er kon echter geen bewijs worden voorgelegd om de bewering te ondersteunen, dus het debat over de schrijver van de hymne gaat verder.

De hymne is ook terug te voeren op een rooms-katholiek lied dat bekend staat als ‘Autre chanson de la Ville de Chartres assiégée par le prince de Condé’. Dit kwam van de katholieken om de spot te drijven met een mislukte aanval van prins de Conde, een protestant in 1568, tijdens de godsdienstoorlogen in Frankrijk.

De grote vragen die gesteld moeten worden zijn daarom, waarom zou Nederland, een protestant land, een lofzang aannemen die zijn oorsprong vindt in de rooms-katholiek.

Oorsprong van het volkslied

Prins Willem van Oranje verliet Nederland in 1567 in gezelschap van vele andere tegenstanders van het Spaanse bewind. In 1568 probeerde prins William Nederland opnieuw te bevrijden van religieuze moorden en andere vormen van tirannie. In totaal boekten zijn drie aanvallen vanuit het Heilige Roomse Rijk geen succes.

Het volkslied dient als een aanmoediging voor de prins en de teksten zijn bedoeld om steun te krijgen van de Duitse prins door Oranje te presenteren als een heerser die vecht om alle vormen van religieus extremisme te verdedigen en te bevrijden.

De schrijver van de hymne stelt de prins voor in deze gruwelijke en dramatische toestand tegen de onderdrukten in Nederland. De verheven toespraak werd in de verzen zes en zeven onderbroken door gebeden. De prins vertelt over zijn vastberadenheid, oprechtheid en maakt zijn motieven om op te staan ​​tegen de koning van Spanje. Hier spoort William zijn volgelingen aan om mee te doen aan de strijd en troost hen om nooit op te geven.

Ook brengt hij door hun gehoorzaamheid hun plicht jegens God tot hun bewustzijn. De dichter maakte een vergelijking tussen de prins en David, die van Saul, de eerste koning van Israël, vloog voordat hij de troon besteeg. Ten slotte prijst de dichter de prins en noemt hem de juiste leider om tegen de koning van Spanje te vechten

Melodie

De melodie van het “Wilhelmus” is gevormd volgens een lied gecomponeerd door een Franse soldaat. Deze werd rond het jaar 1569 erg populair. Deze is ontstaan ​​ten tijde van het beleg van Chartres. Bovendien werd de melodie rond 1575 – 1625 verder bewerkt door Adriaen Valerius. Het oudste exemplaar van het Wilhelmus staat in Deuchdelijk Solution (1574). Het is echter wel opgenomen in Valerius ‘Gedenckclanck, een verzameling nationale liederen.

Structuur

De tekst van het “Wilhelmus” is thematisch symmetrisch, dat wil zeggen, in de vijftien verzen van de hymne hebben vers één en vijftien dezelfde betekenis, hetzelfde als vers twee en veertien, vers drie en dertien, enzovoort. Het midden is vers acht, het hart van het lied: “O David, u zou moeten schuilen / Tegen de tirannie van koning Saul.”

De sobere toon en het diepe gevoel dat de “Wilhelmus” heeft voortgebracht, maakt het groter dan andere componenten en liedjes die op dat moment bestonden.

Teksten van de tekst

Het “Wilhelmus”, het Nederlandse volkslied, was samengesteld om vijftien verzen te hebben, en elk vers heeft acht regels. Het werd gedaan tussen 1569 – 1578. Deze hymne is een vorm van acrostische vertolking op de naam van Willem van Oranje, die leidde de Nederlandse opstand tegen Phillip II van Spanje. Het volkslied werd waarschijnlijk gecomponeerd door een in Duitsland wonende Nederlander en werd later verfijnd door een diplomaat en dichter, Phillip Van Marnix, Seigneur van Sint Aldegonde.

De eerste en zesde verzen worden meestal weergegeven tijdens nationale evenementen. In vers één belooft prins William zijn toewijding aan zijn land, zelfs tot aan de dood. In vers zes bidt Prins William tot God om kracht om het land van tirannie te reinigen. Tijdens periodes van onderdrukking hebben deze teksten een sterke impact gehad op de Nederlandse burger.

Op sommige Nederlandse scholen hebben de leerlingen echter gehoord dat ze deze volledige oude tekst uit hun hoofd kunnen leren, ook al is de weergave ervan beperkt tot alleen de eerste en de zesde verzen.

Conclusie

De “Wilhelmus” wordt het nationale mannen- of vrouwenteam op elk moment tijdens een internationale wedstrijd weergegeven. Bovendien wordt Nederland gespeeld wanneer er een buitenlands staatshoofd is, en bij plechtige nationale gelegenheden.

Er kan worden geconcludeerd dat het “Wilhelmus” meer is dan alleen een volkslied. Het is samengesteld uit een rijke geschiedenis die burgers doet huilen, zowel in nederlaag als in overwinning. Het staat vol met lijnen die helpen om Nederland bij elkaar te houden en vertelt ook hoe Nederland is ontstaan.

Een goed begrip van het “Wilhelmus” is dus een goed begrip van de geschiedenis en oorsprong van Nederland en zijn nationaal erfgoed.